ביטול הפסטיבל והשבתו - לקח לפעם הבאה

יהודה סגל
י"ב תשרי ה'תשע"ח 02/10/17
"כן היא המדה והמנהג בעוונותינו הרבים אם אדם עם הארץ יש לו איזה דבר עם אחד תלמיד חכם הוא יבזה וידבר סרה על כל החכמים, ולכן אל תדור בעיר זו פן תהיה שנוא ללצים אלו על חנם."

 כזכור לכם, בזכות מהדריניוז, העירייה נסוגה מכוונתה לבטל את הפסטיבל השנתי הפופולרי, ו"מצאה לו תקציב" בסוף.

אני רוצה להוסיף נימה אישית לעניין:

אמנם חז"ל אמרו "צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיא". יש לחכמי התורה אחריות על עירם. ועוד אמר אביי, האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מתא לאו משום דמעלי טפי אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא. כלומר, מצוי שהוראות היהדות שבפיו אינן מוצאות חן.

אבל חז"ל גם הזהירו אותנו בפסחים קי"ב ע"א: אל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים". נטילת עצה, טוב מאוד, ואדרבא. אבל לא שינהלו לכל עם קודש את המקום, וכל שכן לא "דיין הדן יחידי" בזמן שאין סמיכת סנהדרין.

כמו בכל שאלה, יש חכמים בשני הצדדים. הבחירות הם לגזברים עצמם, ולא לרבנים האישיים שלהם. דיינים צריכים להתקבל ע"י התושבים במקום, ראה שלחן ערוך חושן משפט סימן ג'.

ובמילים פשוטות, לשאלות אישיות, רשאי אבוטבול להשתמש בכל מורה הוראה שיחפוץ. אך במה שנוגע לציבור, כמו כל ירא שמים אשר בידו החלטות הנוגעות לחיי אחרים, מחובתו להושיב בית דין! אם אתה קיבלת את פלוני לרבך בין לחומרא ובין לקולא, אז כולם קיבלו?!

רש"י בפסחים שם מסביר משום שלתלמיד חכם אין מספיק זמן לעסוק בצרכי ציבור. לפי זה, במקרה שאין הוא מנהל את העיר בעצמו, הכל תקין. אבל מסתבר שפירוש רש"י זה נתינת טעם בלבד. ראו מה מפרש הבן יהוידע בגמרא הנ"ל:

"ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים. עיין פירוש רש"י ז"ל. ועוד נראה לי בס"ד כיון שדרכם למנות את תלמידי חכמים לראשים אם כן יש חשש פן גם לו יסכימו עליו למנותו מן הראשים ואז יתבטל מלימודו. או יובן בס"ד, דהטעם מפני שהראשים צריכים ליסר את המון העם ולהוכיחם במילי דשמייא, ולכך המון העם שונאים אותם ומדברים אחריהם דברים של בזיון, וכמו שאמרו בגמרא האי צורבא מרבנן דרחמי ליה בני מתא משום דלא מוכח להו במילי דשמייא, ואם הראשים האלה הם תלמידי חכמים, אז יהיו כל התלמידי חכמים שנואים אצל המון העם ואפילו אותם שאין להם עסק עמהם, כי כן היא המדה והמנהג בעוונותינו הרבים אם אדם עם הארץ יש לו איזה דבר עם אחד תלמיד חכם הוא יבזה וידבר סרה על כל החכמים, ולכן אל תדור בעיר זו פן תהיה שנוא ללצים אלו על חנם."

זה לא סתם השערות. כבר ראינו את זה בחיים...

כמובן, המערכת אגנוסטית בשאלה ההלכתית עצמה.

בס"ד, יהודה סגל

YSMehadrinews@Gmail.com

תגובות

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש באתר, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע.